યુવટ ઞંઞ્કૃ઀િ ચેરિટેબલ ટ્રઞ્ટ ઊ્વટરટ થયું વડીલયટ઀્રટચું આયોજચ.