Surat news

પી.પી.સવાણી ગ્રુપ ઓફ સ્કુલ્સના 141 વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરી સમગ્ર ગુજરાતમાં ઝળહળતી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી સુરત શહેરનું નામ રોશન કર્યું.

પી.પી.સવાણી ગ્રુપ ઓફ સ્કુલ્સના 141 વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરી સમગ્ર ગુજરાતમાં ઝળહળતી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી સુરત શહેરનું નામ રોશન કર્યું. આજ રોજ તા. ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ના રોજ ગુજરાત માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા જાહેર થયેલ S.S.C. માર્ચ-મેં-૨૦૨૧ના જાહેર થયેલ પરિણામમાં પી.પી.સવાણી ગ્રુપ ઓફ સ્કુલ્સના 141 વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરી સમગ્ર ગુજરાતમાં ઝળહળતી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી સુરત શહેરનું […]