Social Work

ચામારડી ના જાગૃત યુવાનો દ્વારા થયેલું સેવા કાયઁ.

સેવા સંસ્થા ના સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં સેવા યજ્ઞના  કાયઁ ચાલે છે , તેની  સાથે મારા ગામ ચામારડી ના જાગૃત યુવાનો દ્વારા ઉકાળા સેન્ટર ચાલી રહ્યા છે ,અને હોમીયોપેથીક દવાઓ
નુ વિતરણ કરવામાં આવે છે ,તેમજ  ” કૉરોના ” અંગ  માહિતી પણ આપવામાં   આવે છે.

સેવા સંસ્થા ના સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં સેવા યજ્ઞના  કાયઁ ચાલે છે , તેની  સાથે મારા ગામ ચામારડી ના જાગૃત યુવાનો દ્વારા ઉકાળા સેન્ટર ચાલી રહ્યા છે ,અને હોમીયોપેથીક દવાઓ
નુ વિતરણ કરવામાં આવે છે ,તેમજ  ” કૉરોના ” અંગ  માહિતી પણ આપવામાં   આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *